Relació de processos associats al Sistema de Garantia de Qualitat de CC de la Salut i de la Vida + UPF Transversals

Nom del Procés Unitat / subunitat responsable Dimensió associada del SGIQ Tipus Ubicació al mapa de processos
B00912 - Assignar tutor a l'estudiant de grau i fer-ne el seguiment a Ciències de la Salut i de la Vida Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00894 - Gestionar l'assignació del professorat a les assignatures i grups de Ciències de la Salut i de la Vida Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00610 - Assignar tutor-director, supervisar i avaluar els doctorands de Biomedicina Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00888 - Establir i actualitzar la política de qualitat i els objectius en la docència i l'aprenentatge de Ciències de la Salut i de la Vida Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 1. Revisió i millora del SGIQ Estratègic A00025
B00908 - Gestionar els resultats de l'enquesta de satisfacció de la docència de Ciències de la Salut i de la Vida Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Suport A00029
B00988 - Gestionar la mobilitat del programa de doctorat en Biomedicina Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00890 - Revisar i actualitzar el SGIQ de Ciències de la Salut i de la Vida Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 1. Revisió i millora del SGIQ Estratègic A00025
B00900 - Gestionar les pràctiques curriculars del Màster en Recerca Biomèdica Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00901 - Gestionar les pràctiques curriculars del Màster en Salut Pública Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00906 - Gestionar les pràctiques de grau del Grau en Medicina Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00907 - Gestionar les pràctiques en forma de rotatori clínic del Grau en Medicina Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00910 - Gestionar el treball de fi de màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (BIOINFO) Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00911 - Gestionar les pràctiques del màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (BIOINFO) Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00031 - Gestionar la sol·licitud de prórroga de la tesi doctoral a Biomedicina Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00611 - Gestionar la lectura de la tesi doctoral al doctorat en Biomedicina Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B01078 - Gestionar la nova incorporació de professors de Ciències de la Salut i de la Vida i acollir-los Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 4. Personal acadèmic Suport A00028
B00899 - Gestionar les pràctiques curriculars dels Màsters BIOLAC i Indústria Farmacèutica Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00898 - Gestionar el treball de final de màster en Salut Pública Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00893 - Gestionar el treball de fi de màster en BIOMED, BIOLAC i Indústria Farmacèutica Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00892 - Gestionar el treball de final de grau de Biologia Humana Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00880 - Gestionar les pràctiques del màster de secundària Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00879 - Gestionar el TFM del Màster en Formació del professorat de secundària Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00891 - Gestionar els Plans docents de les assignatures de Ciències de la Salut i de la Vida Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Clau A00026
B00931 - Gestionar el treball de final de grau de medicina Gerència / UGA de Ciències de la Salut i la Vida 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00816 - Gestionar la bibliografia recomanada Biblioteca 5. Recursos materials i serveis Suport A00032
B00834 - Gestionar el gestor bibliogràfic (Mendeley) Biblioteca 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00032
B00833 - Gestionar una sol·licitud de préstec de portàtils Biblioteca 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00032
B00829 - Gestionar la sol·licitud de préstec d'un document UPF Biblioteca 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00032
B00821 - Gestionar l'aula Global Biblioteca 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00032
B00002 - Documentar un procés Biblioteca 1. Revisió i millora del SGIQ Suport A00029
B00976 - Gestionar la sol·licitud de préstec d'un document PUC Biblioteca 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00032
B00819 - Programar, difondre, impartir i avaluar accions formatives per al PDI i altres col·lectius d'usuaris Biblioteca 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00032
B00927 - Gestionar la Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU) Centre Innovac. Aprenentatge i Coneixeme 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00905 - Avaluar i tancar una programació adreçada al PDI Centre Innovac. Aprenentatge i Coneixeme 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00903 - Gestionar el procés de participació en la formació del PDI Centre Innovac. Aprenentatge i Coneixeme 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00902 - Elaborar la programació periòdica formativa adreçada al PDI i fer-ne la difusió Centre Innovac. Aprenentatge i Coneixeme 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00431 - Gestionar el pla d'acció tutorial dels estudiants Centre Innovac. Aprenentatge i Coneixeme 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00427 - Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat Gerència / Ofic. Programació i Planificació Estudis 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Clau A00026
B00428 - Gestionar l'extinció o desprogramació d'un títol de grau, màster o doctorat Gerència / Ofic. Programació i Planificació Estudis 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Clau A00026
B00430 - Modificar un títol de grau, màster i doctorat Gerència / Ofic. Programació i Planificació Estudis 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Clau A00026
B00523 - Gestionar la preinscripció i l'admissió dels estudiants de màster universitari i doctorat Gerència / Oficina de Postgrau i Doctorat 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00018 - Gestionar la matrícula de nou ingrés -Doctorat- Gerència / Oficina de Postgrau i Doctorat 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00019 - Gestionar la matrícula d'altres cursos -Doctorat- Gerència / Oficina de Postgrau i Doctorat 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00079 - Gestionar la matrícula de nou ingrés -Màsters Universitaris- Gerència / Oficina de Postgrau i Doctorat 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00581 - Gestionar la matrícula d'altres cursos - Màsters Universitaris- Gerència / Oficina de Postgrau i Doctorat 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B01034 - Gestionar la sol·licitud per la menció internacional de la tesi Gerència / Oficina de Postgrau i Doctorat 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00045 - Gestionar les transferències de la documentació produïda per la universitat Secretaria General Suport A00033
B00767 - Gestionar les eleccions a delegats d'estudiants Servei d'Atenció Comunitat Universitària 5. Recursos materials i serveis Suport A00034
B00763 - Organitzar una activitat universitària Servei d'Atenció Comunitat Universitària 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Suport A00035
B00775 - Identificar i donar suport als estudiants amb necessitats educatives especials Servei d'Atenció Comunitat Universitària 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00211 - Gestionar el manteniment de les instal·lacions i la neteja dels edificis Servei d'Infraestructures i Patrimoni / Secció Subministr., Equip. i Serv. Grals 5. Recursos materials i serveis Suport A00031
B00227 - Fer el seguiment de les necessitats i serveis d'infraestructura i equipaments als campus Servei d'Infraestructures i Patrimoni / Secció Subministr., Equip. i Serv. Grals 5. Recursos materials i serveis Suport A00031
B00539 - Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció Servei d'Infraestructures i Patrimoni / Servei Gestió Patrimonial i Contractació 5. Recursos materials i serveis Suport A00035
B00612 - Gestionar les sessions individuals d'orientació professional dels estudiants i graduats Servei de Carreres Professionals 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00613 - Gestionar la programació d'activitats d'orientació professional -skills UPF- Servei de Carreres Professionals 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00614 - Gestionar la jornada UPFeina Servei de Carreres Professionals 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00944 - Rescindir el conveni de pràctiques externes d'estudiants de la UPF Servei de Carreres Professionals 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00422 - Gestionar els convenis de pràctiques externes d'estudiants de la UPF Servei de Carreres Professionals 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00013 - Gestionar l'oferta docent del curs acadèmic Servei de Gestió Acadèmica / Oficina d'Organització de la Docència 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00527 - Gestionar la matrícula de nou ingrés -grau- Servei de Gestió Acadèmica / Secció de Grau 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00576 - Gestionar la matrícula d'altres cursos-grau- Servei de Gestió Acadèmica / Secció de Grau 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00434 - Captar i seleccionar el PAS -nou ingrés de personal laboral i funcionari- Servei de PAS / Secció de Selecció Suport A00028
B00490 - Elaborar la programació periòdica i fer-ne difusió (PAS) Servei de PAS / Secció de Desenvolupament Suport A00029
B00491 - Dissenyar, programar i difondre una acció formativa (PAS) Servei de PAS / Secció de Desenvolupament Suport A00029
B00351 - Gestionar la cobertura d'un lloc de treball vacant Servei de PAS / Secció d'Administració del PAS Suport A00028
B00435 - Captar i seleccionar el PDI permanent (tenure track) Servei de PDI / Secció d'Administració de PDI 4. Personal acadèmic Suport A00028
B00173 - Captar i seleccionar el PDI temporal (lectors i associats) Servei de PDI / Secció d'Administració de PDI 4. Personal acadèmic Suport A00028
B00292 - Gestionar la convocatòria general de mobilitat adreçada als estudiants de grau Servei de Relacions Internacionals 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants Clau A00026
B00443 - Gestionar la informació pública de les titulacions U.Comunicació i Projecció Institucionals 6. Informació pública Suport A00033
B00262 - Participar al Saló de l'Ensenyament U.Comunicació i Projecció Institucionals 6. Informació pública Suport A00033
B00265 - Gestionar les campanyes de màrqueting de les titulacions online U.Comunicació i Projecció Institucionals 6. Informació pública Suport A00033
B00260 - Organitzar visites informatives sobre la UPF i els seus graus per centres de secundària U.Comunicació i Projecció Institucionals 6. Informació pública Suport A00033
B00259 - Organitzar sessions informatives sobre la UPF i els seus graus (jornades de portes obertes) U.Comunicació i Projecció Institucionals 6. Informació pública Suport A00033
B00805 - Gestionar les dades i els indicadors de l'activitat institucional Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 1. Revisió i millora del SGIQ Suport A00033
B00439 - Gestionar l'avaluació docent del PDI Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00438 - Actualitzar i acreditar el model d'avaluació de l'activitat docent del PDI Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00989 - Gestionar l'enquesta de satisfacció dels directors de tesi i dels doctorands Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 4. Personal acadèmic Suport A00029
B00895 - Gestionar l'enquesta de satisfacció dels graduats Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Suport A00029
B00799 - Gestionar l'enquesta d'inserció laboral Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Suport A00029
B00441 - Gestionar l'enquesta de satisfacció de professorat i càrrecs acadèmics Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Suport A00029
B00440 - Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència -AVALDO- Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Suport A00029
B00437 - Acreditar els títols de grau, màster i doctorat Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Clau A00026
B00436 - Fer el seguiment de les titulacions Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Clau A00026
B00442 - Revisar i actualitzar el 6Q-SGIQ.UPF Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 1. Revisió i millora del SGIQ Estratègic A00025
B00399 - Gestionar l'Enquesta de Valoració del Sistema d'Organització de l'Ensenyament (EVSOE) Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius Suport A00029
B01065 - Definir les polítiques de qualitat en la docència i aprenentatge de la universitat Vicerectorat. Direcció de projectes per a la docència 1. Revisió i millora del SGIQ Estratègic A00025
B00349 - Actualitzar processos associats al SGIQt Àrea de Recursos Humans i Organització / Unitat d'Organització i Processos 1. Revisió i millora del SGIQ Suport A00029
B00417 - Gestionar els Suggeriments, Queixes i Felicitacions a la UPF Àrea de Recursos Humans i Organització 5. Recursos materials i serveis Suport A00029
B00897 - Establir la política del PDI Àrea de Recursos Humans i Organització 4. Personal acadèmic Estratègic A00025
B00896 - Establir la política del PAS Àrea de Recursos Humans i Organització Estratègic A00025
B00421 - Gestionar la sol·licitud de millora d'un procés Àrea de Recursos Humans i Organització / Unitat d'Organització i Processos 1. Revisió i millora del SGIQ Suport A00029